CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC TRUYỀN MIỆNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn, Khoa TMĐT&TT; nguyenquynhanh297@gmail.com

Tóm tắt

Mục đích của nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố tác động đến việc truyền miệng về chất lượng dịch vụ đào tạo của sinh viên trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn để từ đó đánh giá được mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến truyền miệng của sinh viên. Kết quả phân tích dữ liệu với 250 sinh viên tham gia khảo sát cho thấy có 06 nhân tố chính tác động đến việc truyền miệng của sinh viên: (1) Khía cạnh học thuật, (2) Chương trình đào tạo, (3) Khía cạnh ngoài học thuật,
(4) Cơ sở vật chất, (5) Sự tiếp cận và (6) Danh tiếng. Trong 06 nhân tố được xác định và đo kiểm trên, nhân tố Khía cạnh ngoài học thuật có ảnh hưởng quan trọng nhất, tiếp theo là nhân tố Danh tiếng, Khía cạnh học thuật, Chương trình đào tạo, Cơ sở vật chất và cuối cùng là Sự tiếp cận.

Từ khóa: truyền miệng; sự hài lòng; chất lượng dịch vụ; marketing giáo dục

Fulltext:download

Chia sẻ