Thông báo triệu tập Đoàn viên tham gia chương trình Tình nguyện hè 2018

Căn cứ kế hoạch số 22/KH-ĐTN ngày 28/6/2018 của BCH Đoàn trường Cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn về việc tổ chức chương trình tình nguyện hè 2018 đã được Hiệu trưởng phê duyệt.
Ban Chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn thông báo  triệu tập Đoàn viên tham gia chương trình Tình nguyện hè 2018, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 15h00, ngày 20/7/2018.

2. Địa điểm: Phòng đọc cộng đồng – Khu Thư viện – Trung tâm Thông tin tư liệu.

3. Thành phần:
– BTV Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn.
– BCH Chi đoàn CBGV.
– Đoàn viên, Sinh viên đã đăng ký tham gia hoạt động tinh nguyện hè 2018.

4. Nội dung:
– Triển khai kế hoạch các nội dung tình nguyện hè 2018.
– Chốt danh sách tham gia các hoạt động và phân công nhiệm vụ hoạt động tinh nguyện hè 2018.

BCH Đoàn trường

Chia sẻ