Thông báo nợ học phí HKII năm học 2017-2018 sinh viên K9, 10

Căn cứ Thông báo số 28/TB- KHTC ngày 26/04/2018 của Phòng Kế hoạch – Tài chính về việc thu học phí học kỳ II năm học 2017– 2018 và hoàn thành công nợ học phí đến ngày 18/05/2017 nhưng hết ngày 24/05/2018 sinh viên vẫn nợ học phí.
Phòng Kế hoạch – Tài chính gửi danh sách sinh viên nợ học phí (Kèm theo danh sách). Mọi thắc mắc về nợ học phí đề nghị sinh viên kiểm tra lại thông tin và liên hệ Phòng Kế hoạch – Tài chính để biết.

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Chia sẻ