Kế hoạch cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Kính gửi: – Các cơ sở đoàn trực thuộc
– Các đoàn trường học

Thực hiện Công văn số 444-CV/TWĐTN-TNTH ngày 27/3/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc đẩy mạnh cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 23/3/2018 đến ngày 22/4/2018 nhằm tăng cường giáo dục và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên, giáo viên, giảng viên trẻ, học sinh, sinh viên, Ban Thường vụ Đoàn Khối đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc, các đoàn trường học triển khai một số nội dung sau:

– Đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi tới đông đảo đoàn viên, thanh niên;

– Có hình thức tổ chức, vận động đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia thi trực tuyến tại địa chỉ website http://hocvalamtheobac.vn;

Thông tin chi tiết Cuộc thi liên hệ: Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên – Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội (Điện thoại: 0912.446.933; email: hanv@moet.gov.vn).

Chia sẻ