Xuất bản Lý lịch khoa học của giảng viên Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn dựa trên các công nghệ của web ngữ nghĩa

Nguyễn Phương Tâm
Khoa Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng CNTT Hữu Nghị Việt – Hàn
Enail: tamnp@viethanit.edu.vn
Võ Hoàng Phương Dung
Khoa Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng CNTT Hữu Nghị Việt – Hàn
Email: dungvhp@viethanit.edu.vn

Tóm tắt
Hiện nay, cộng đồng nghiên cứu web ngữ nghĩa đang quan tâm phát triển các ứng dụng sử dụng dữ liệu liên kết nhằm chia sẻ dữ liệu, thúc đẩy web ngữ nghĩa phát triển và duy trì một đồ thị văn hóa toàn cầu về trao đổi thông tin. Mặt khác, chúng tôi thấy rằng sơ yếu lý lịch khoa học của đội ngũ cán bộ, giảng viên của một trường đại học, cao đẳng rất quan trọng, nó góp phần tạo nên thương hiệu của cơ sở đào tạo. Do đó, nghiên cứu này của chúng tôi tập trung vào xây dựng ontology để định nghĩa dữ liệu liên kết nhằm mô tả lý lịch khoa học cho cán bộ, giảng viên của trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn. Từ đó, chúng tôi sử dụng ngôn ngữ SPAQRL để truy vấn dữ liệu và kết hợp sử dụng RDFa xuất bản các sơ yếu lý lịch khoa học lên website ngữ nghĩa Chúng tôi tin rằng đây là cách tiếp cận hiệu quả trong việc xuất bản các lý lịch khoa học ở Việt Nam.

Từ khóa: dữ liệu liên kết, lý lịch khoa học, RDF, RDFa, SPARQL, web ngữ nghĩa.

Fulltext: download

 

Chia sẻ