Xây dựng thư viện giáo trình điện tử Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn dựa trên nền tảng Semantic Web

Ninh Khánh Chi
Khoa Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng CNTT Hữu Nghị Việt – Hàn
Email: chink@viethanit.edu.vn
Nguyễn Thị Hoa Huệ
Khoa Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng CNTT Hữu Nghị Việt – Hàn
Email: huenth@viethanit.edu.vn

Tóm tắt
Hiện nay, có rất nhiều thư viện giáo trình điện tử được phát triển trên nền tảng WWW nhằm mục đích cung cấp các thông tin cho người dùng như: sách tham khảo, giáo trình,… Tuy nhiên hình thức này còn nhiều hạn chế vì phần lớn dữ liệu ở dạng phi cấu trúc nên gây ra việc khó khăn trong giao tiếp giữa người và máy, làm lãng phí nguồn tài nguyên, gây khó khăn trong quá trình xử lý và cho người dùng. Để việc xử lý tìm kiếm thông tin dễ dàng hơn, chính xác hơn theo ngữ cảnh của người dùng, nghiên cứu này đề xuất giải pháp xây dựng thư viện giáo trình dựa trên nền tảng web ngữ nghĩa bằng cách thêm vào các mô tả ý ngữ nghĩa của thông tin dưới dạng mà máy tính có thể hiểu được.

Từ khóa: Web ngữ nghĩa, SPARQL, RDF, RDFa, Ontology.

Fulltext:download

 

Chia sẻ