Vài suy nghĩ về chính sách kinh tế mới của V.I.Lênin

ThS. Trần Văn Thái
Khoa Cơ bản, Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn
Email: thaitv@viethanit.edu.vn

Tóm tắt
2017 là năm đánh dấu tròn một thế kỷ cách mạng tháng Mười Nga thành công. Sự kiện này đã mở ra một thời đại mới trong tiến trình lịch sử nhân loại. Viết về chính sách kinh tế mới -NEP- hoàn toàn không phải là công việc mới mẽ bởi đã được các học giả, các nhà nghiên cứu phân tích chuyên sâu dưới nhiều góc độ. Ở bài viết này, tác giả chỉ trình bày vài suy nghĩ của mình về Chính sách kinh tế mới của V.I.Lênin.

Từ khóa: chính sách, thuế lương thực, kinh tế.

Fulltext: download

Chia sẻ