Phân tích sự tác động của các nhân tố truyền thông Marketing đến nhận biết thương hiệu Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn

Trương Thị Viên, 
Khoa Thương mại điện tử và truyền thông, Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn,
Email: vientt@viethanit.edu.vn
Văn Hùng Trọng
Khoa Thương mại điện tử và truyền thông, Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn,
Email: trongvh@viethanit.edu.vn

Tóm tắt
Truyền thông marketing hay còn được gọi là truyền thông cổ động (Promotion), một trong 7 thành tố marketing mix đối với marketing dịch vụ. Nó có các mục đích cơ bản là thông báo, thuyết phục và nhắc nhở đối tượng nhận tin về dịch vụ và thương hiệu về tổ chức. Đồng thời, truyền thông cổ động là công cụ xây dựng hình ảnh thương hiệu hữu hiệu trong tâm trí khách hàng, cụ thể là sinh viên hiện có và tiềm năng. Do vậy, việc đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông và sự tác động của các nhân tố truyền thông đến nhận biết thương hiệu như thế nào có ý nghĩa quan trọng trong việc đề xuất giải pháp truyền thông phù hợp trong giai đoạn tiếp theo. Nghiên cứu phân tích sự tác động nhân tố truyền thông đến nhận biết về trường được thực hiện thông qua việc đề xuất mô hình đo lường mức độ nhận biết về trường với 9 nhân tố, 56 biến quan sát. Kết quả của nghiên cứu tại trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn cho thấy mức độ nhận biết thương hiệu trường trong mô hình hiệu chỉnh chịu tác động bởi 6 nhân tố sau: Tên (Ten); Quảng cáo (QC); Truyền miệng (TrM); Marketing (Mark); Quan hệ công chúng (PR); Báo chí (BC); Nhận biết thương hiệu (NBTH). Qua đó, tác giả đề xuất một số giải pháp truyền thông nhằm nâng cao mức độ nhận biết thương hiệu trường.

Từ khóa: Truyền thông marketing, truyền thông thương hiệu, nhận biết thương hiệu.

Fulltext:download

Chia sẻ