Mô hình nghiên cứu sự ảnh hưởng của truyền miệng điện tử đến ý định lựa chọn điểm đến Đà Nẵng

Ngô Thị Hiền Trang
Khoa Thương mại điện tử và Truyền thông, Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt Hàn
Email: trangnth_tmdt@viethanit.edu.vn

Tóm tắt
Trong bài viết này, tác giả giới thiệu những nội dung cơ bản về truyền miệng điện tử, mối quan hệ giữa truyền miệng điện tử và du lịch. Đồng thời, tác giả phân tích các nghiên cứu về sự ảnh hưởng của truyền miệng điện tử đến ý định du lịch. Qua đó, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu về sự ảnh hưởng của truyền miệng điện tử đến ý định lựa chọn điểm đến du lịch đối với trường hợp điểm đến Đà Nẵng bao gồm: Nhận thức sự hữu ích, Nhận thức tính dễ sử dụng, Cảm nhận sự thích thú, Thái độ, Chuẩn chủ quan và Nhận thức kiểm soát hành vi. Kết quả nghiên cứu này là nền tảng để vận dụng mô hình vào nghiên cứu sự ảnh hưởng của truyền miệng điện tử đến ý định lựa chọn điểm đến Đà Nẵng, đồng thời là cơ sở để đề xuất các giải pháp phù hợp cho công tác phát triển ngành du lịch Đà Nẵng.

Từ khóa: Truyền miệng điện tử, du lịch, điểm đến, Đà Nẵng.

Fulltext: download

Chia sẻ