Khái quát về thương hiệu nội bộ

Nguyễn Thị Như Quỳnh
Khoa Thương mại điện tử và Truyền thông, Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn
Email: quynhntn@viethanit.edu.vn

Tóm tắt
Khái niệm thương hiệu nội bộ xuất hiện từ giữa những năm 1970, khi có nhiều quan điểm về việc đặt con người làm trọng tâm trong quá trình phát triển của doanh nghiệp. Xây dựng thương hiệu nội bộ có thể giúp doanh nghiệp tăng cường vị thế cạnh tranh trên thị trường, tạo được lòng trung thành và sự tin tưởng của khách hàng và nhân viên. Với mục đích giới thiệu khái niệm thương hiệu nội bộ và những vấn đề xung quanh khái niệm này, các nghiên cứu về thương hiệu nội bộ được tổng hợp và phân tích trong bài báo này. Khái niệm, bản chất, và những đặc điểm của thương hiệu nội bộ được đưa ra trong bài báo như là nền tảng cho các nghiên cứu thực tế tiếp theo về thương hiệu nội bộ của các doanh nghiệp ở Việt Nam.

Từ khóa: thương hiệu nội bộ, thương hiệu, nhân viên.

Fulltext:download

Chia sẻ