Giải pháp thực hiện chương trình “Đồng hành với Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”

Nguyễn Kim Cường
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn
Email:kimcuongvp@gmail.com

Tóm tắt
Vấn đề khởi nghiệp, trong đó có thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp đang là câu chuyện thời sự – kinh tế của đất nước. Các địa phương, tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có nhiều chương trình, chính sách cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên; đồng thời tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, chúng tôi thấy rằng hiện nay các hoạt động trong chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” còn mang nặng hình thức, hô khẩu hiệu và chưa đi vào thực tế nhu cầu của thanh niên. Do đó, chúng tôi tập trung phân tích vai trò và đề xuất những giải pháp thực hiện Chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” hiện nay.

Từ khóa: Khởi nghiệp.

Fulltext:download

Chia sẻ