Đánh giá giá trị thương hiệu theo định hướng khách hàng: trường hợp áp dụng tại Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn

Trần Phạm Huyền Trang
Khoa Thương mại điện tử và Truyền thông, Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn
Email: trangtph@viethanit.edu.vn

Tóm tắt
Nghiên cứu này nhằm đánh giá giá trị thương hiệu tại trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng thông qua việc lược khảo các nghiên cứu có liên quan, thảo luận nhóm với khách hàng để xây dựng thang đo sơ bộ và nghiên cứu chính thức thông qua bảng câu hỏi khảo sát 256 sinh viên các khóa 8, 9, 10. Kết quả phân tích cho thấy, giá trị thương hiệu của trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn bao gồm 5 thành phần: nhận biết thương hiệu, liên tưởng thương hiệu, chất lượng cảm nhận, lòng trung thành thương hiệu và niềm tin thương hiệu.

Từ khóa: tài sản thương hiệu, nhận biết thương hiệu, liên tưởng thương hiệu, chất lượng cảm nhận, lòng trung thành thương hiệu, niềm tin thương hiệu.

Fulltext:download

Chia sẻ