Trung tâm Thông tin tư liệu

nguyen ngoc hoa
Ths. Nguyễn Ngọc Hòa
Chức vụ: Giám đốc
ĐT: 0236.3962377
Email: hoann@viethanit.edu.vn

I. Vị trí, chức năng
Trung tâm thông tin tư liệu có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện các công tác thông tin, thư viện và công tác hỗ trợ hoạt động học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học.

II. Nhiệm vụ cụ thể
1. Công tác thông tin
a)
Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch phát triển vốn tư liệu văn hóa, khoa học, công nghệ phù hợp nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.
b) Thu thập, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn thông tin tư liệu phục vụ công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu và học tập của trường.
c) Tổ chức thông tin, tuyên truyền, giới thiệu vốn thông tin tư liệu để cán bộ, giảng viên và SV trường nghiên cứu, sử dụng.
d) Chủ trì việc in ấn, xuất bản các ấn phẩm, sách, tài liệu giảng dạy, giáo trình.

2. Công tác thư viện
a)
Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động thư viện của trường hàng năm và dài hạn.
b) Lập kế hoạch bổ sung kho tài liệu. Tổ chức quản lý, bảo quản, xử lý nghiệp vụ các tài liệu lưu trữ; kho sách, kho tư liệu theo quy định của Nhà nước.
c) Xây dựng, hoàn thiện hệ thống tra cứu, tìm kiếm phù hợp, hướng dẫn bạn đọc truy cập, khai thác kho tư liệu hiệu quả. Định kỳ kiểm tra, sắp xếp kho tư liệu.
d) Tổ chức cung cấp các dịch vụ thư viện chất lượng cao đảm bảo việc truy cập thông suốt tới các nguồn thông tin đa dạng; hỗ trợ môi trường học tập, nghiên cứu thuận lợi cho bạn đọc.
đ) Tổ chức các loại hình hoạt động, giới thiệu sách, báo, tạp chí, giáo trình, tư liệu, thông tin khoa học, phục vụ bạn đọc trong trường. Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến vào công tác thư viện, từng bước hiện đại hóa thư viện.
e) Thực hiện sự liên kết giữa các thư viện ở địa phương, trong vùng, trong nước; hợp tác trao đổi tài liệu khoa học với thư viện nước ngoài theo quy định của pháp luật.
g) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện.
h) Quản lý, bảo dưỡng cơ sở vật chất, kỹ thuật và tài sản khác của thư viện.

3. Công tác hỗ trợ hoạt động học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học
a) Phối hợp với Phòng Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ để biên soạn, xuất bản và phổ biến các ấn phẩm thông tin khoa học của trường.
b) Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong và ngoài nước đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của trường.
c) Thu nhận và tổ chức lưu hành nội bộ các tài liệu do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện.

Chia sẻ