Trung tâm Đào tạo quốc tế

 

nguyen quang vu
Ths. Ngô Viết Phương
Chức vụ: Giám đốc
ĐT: 0236.3962378
Email: phuongnv@viethanit.edu.vn
Huynh Nguyen Ngoc Thao
Ths. Huỳnh Nguyễn Ngọc Thảo
Chức vụ: Phó Giám đốc
ĐT: 0236.3962378
Email: thaohnn@viethanit.edu.vn

I. Vị trí, chức năng
Trung tâm đào tạo quốc tế có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ liên quan đến đào tạo trong lĩnh vực thông tin và truyền thông với các tổ chức trong nước và ngoài nước để đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực thông tin và truyền thông.

II. Nhiệm vụ cụ thể
1.
Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và dài hạn.
2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức các hội thảo, hội nghị để phát triển các dịch vụ có liên quan đến đào tạo trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
3. Phối hợp với Trung tâm Tư vấn việc làm và Quan hệ doanh nghiệp nghiên cứu, khảo sát nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin của xã hội để xây dựng và hiệu chỉnh chương trình tập huấn, bồi dưỡng.
4. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc liên hệ với các doanh nghiệp, các tổ chức để mở các lớp, các khóa đào tạo ngắn hạn.
5. Chủ trì tổ chức biên soạn đề cương, chương trình, giáo trình theo yêu cầu mở lớp của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.
6. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, kinh phí của Trung tâm theo qui định của pháp luật.
7. Tổ chức đào tạo ngắn hạn trong nước có chứng chỉ quốc gia, chứng nhận đào tạo của trường: đào tạo, bồi dưỡng các khóa ngắn hạn bổ trợ kiến thức theo chương trình đào tạo cho sinh viên trường; các khóa ngắn hạn theo yêu cầu bồi dưỡng cán bộ của các doanh nghiệp, cơ quan ban ngành.
8. Tổ chức đào tạo ngắn hạn nước ngoài: liên kết với các đối tác nước ngoài đào tạo các chương trình chuyên môn ngắn hạn có chứng chỉ quốc tế; các chương trình trao đổi sinh viên các nước theo hợp tác liên kết đào tạo của Nhà trường.
9. Phối hợp với phòng Hợp tác Quốc tế và Khoa học công nghệ, các khoa, đơn vị liên quan để vận động các nguồn tài trợ trong và ngoài nước hỗ trợ về phát triển kỹ thuật chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật công nghệ mới.
10. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình trao đổi văn hóa, các chương trình tình nguyện viên, chương trình giảng dạy của các chuyên gia giáo dục/tình nguyện viên nước ngoài đến làm việc tại trường.
11. Tổ chức đánh giá mức độ hài lòng của học viên về các chương trình đào tạo.

Chia sẻ