Trung tâm Công nghệ thông tin

nguyen_van_phi
Ths. Nguyễn Văn Phi
Chức vụ: Giám đốc
ĐT: 0236.3962966
Email: phinv@mic.gov.vn
bui thanh minh
CN. Bùi Thanh Minh
Chức vụ: Phó Giám đốc
ĐT: 0236.3962966
Email: minhbt@viethanit.edu.vn

I. Vị trí, chức năng
Trung tâm Công nghệ thông tin có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện công tác quản lý hệ thống Công nghệ tin; công tác đảm bảo chất lượng và hạ tầng thông tin.

II. Nhiệm vụ cụ thể
1. Quản lý hệ thống công nghệ thông tin
a)
Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin của trường;
b) Xây dựng quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT theo các quy định của pháp luật. Tổ chức giám sát, đánh giá, kiến nghị với các đơn vị thuộc trường về việc tuân thủ quy định, quy chế đó;
c) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của trường; Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt;
d) Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử; hệ thống viễn thông; đảm bảo việc kết nối thông tin giữa các đơn vị trong trường và các cơ quan: Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ GD&ĐT;
đ) Xây dựng, triển khai ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ các phần mềm phục vụ công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học;
e) Phối hợp với các khoa trong việc hỗ trợ giảng dạy thực hành; ứng dụng các công nghệ mới trong giáo dục; tham gia thực hiện chương trình phát triển đào tạo từ xa và các chương trình, dự án khác có liên quan;
g) Hỗ trợ Ban biên tập website trường trong việc thu thập, lưu trữ, xử lý, biên tập và cung cấp thông tin điện tử phục vụ các lĩnh vực công tác của trường;
h) Chủ trì xây dựng, quản lý, vận hành và duy trì hoạt động bảo đảm an ninh của các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của trường.

2. Công tác đảm bảo chất lượng và hạ tầng thông tin
a)
Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của trường.
b) Tổ chức thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, khắc phục sự cố kỹ thuật của hệ thống mạng máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin của trường; thực hiện công tác hỗ trợ sử dụng phần cứng, phần mềm cho các CBVC.
c) Tổ chức xây dựng, quản lý, bảo dưỡng mạng tin học, mạng viễn thông và các phương tiện có liên quan đến hệ thống máy tính của nhà trường.
d) Duy trì và hỗ trợ hệ thống mạng giữa các đơn vị có kết nối trong trường. Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị về xây dựng và phát triển hệ thống mạng thông tin.
đ) Quản trị hệ thống mạng phục vụ các hoạt động của trường; đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống mạng, các phần mềm ứng dụng và các dữ liệu thông tin trên mạng.
e) Xây dựng quy định về quản lý người dùng mạng. Hỗ trợ người dùng mạng khai thác có hiệu quả các tài nguyên mạng.
g) Lập kế hoạch mua sắm linh kiện, vật tư, dụng cụ phục vụ cho công tác bảo trì, sửa chữa, thay thế, khắc phục các sự cố về hệ thống mạng của nhà trường.
h) Thực hiện nâng cấp, bảo trì, sửa chữa, khắc phục các sự cố kỹ thuật của các máy tính, thiết bị ngoại vi, mạng cục bộ và kết nối Internet, bảo đảm sự hoạt động liên tục, thông suốt của hệ thống.

Chia sẻ