Trạm Y tế

I. Vị trí, chức năng
Trạm Y tế có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho CBVC, SV và công tác an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường.

II. Nhiệm vụ cụ thể
1. Công tác chăm sóc sức khỏe cho CBVC, SV
a)
Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chăm sóc sức khỏe hàng năm cho CBVC, SV.
b) Thực hiện công tác khám và cấp phát thuốc chữa bệnh thông thường cho CBVC, HSSV.
c) Tổ chức thực hiện mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho CBVC, SV.
d) Lập kế hoạch mua thuốc hàng năm và liên hệ với các công ty dược mua thuốc theo quy định của trường.
đ) Quan hệ chặt chẽ với các đơn vị có liên quan trong công tác Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Xã hội, Môi trường đô thị, Kế hoạch hóa gia đình.
e) Quản lý thuốc và cấp phát thuốc cho CBVC, SV đúng quy định của trường.

2. Công tác an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường
a)
Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống dịch, bệnh hàng năm.
b) Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy về vệ sinh, an toàn thực phẩm trong trường. Kiểm tra định kỳ vệ sinh môi trường các phòng, trung tâm, khoa, giảng đường và các khu công cộng của trường.
c) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị thuộc trường, các đơn vị địa phương trên địa bàn trường đặt trụ sở thực hiện công tác phòng ngừa và chống dịch bệnh.

3. Thường trực: Ban an toàn vệ sinh, an toàn lao động của trường.

Chia sẻ