Phòng Tổ chức cán bộ – lao động

minh nhut
TS. Phạm Nguyễn Minh Nhựt
Chức vụ: Trưởng phòng
ĐT: 0236.3962963
Email: nhutpnm@viethanit.edu.vn

I. Vị trí, chức năng
Phòng Tổ chức cán bộ – lao động có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện công tác tổ chức, nhân sự và tiền lương; công tác tổng hợp, thi đua – khen thưởng; công tác thanh tra khiếu nại, tố cáo.

II. Nhiệm vụ cụ thể
1. Công tác tổ chức, nhân sự và tiền lương
a)
Xây dựng mô hình tổ chức, chỉ tiêu lao động, kế hoạch tiền lương của trường.
b) Phối hợp với các đơn vị xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế làm việc nội bộ phù hợp yêu cầu phát triển của trường.
c) Xây dựng phương án, kế hoạch tuyển dụng, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và kế hoạch phát triển đội ngũ CBVC.
d) Tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, bổ nhiệm, bố trí, điều động và xử lý kỷ luật đối với CBVC.
đ) Thực hiện các chính sách, chế độ tiền lương, bảo hiểm, các chính sách xã hội và phúc lợi xã hội cho CBVC; lập thủ tục thanh toán các khoản chế độ cho CBVC.
e) Quản lý hồ sơ CBVC; phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác đánh giá, phân loại CBVC hàng năm, định kỳ; thống kê, báo cáo công tác tổ chức cán bộ.
g) Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
h) Tổ chức họp xét duyệt nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn cho CBVC theo quy chế Nâng bậc lương.

2. Công tác tổng hợp, thi đua khen thưởng
a) Xây dựng và theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm của trường.
b) Thực hiện việc tổng hợp, báo cáo chung của trường.
c) Thực hiện nhiệm vụ thư ký: lập lịch làm việc; thông báo và theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện nội dung kết luận tại các hội nghị do lãnh đạo trường chủ trì.
d) Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.
đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức các Hội nghị phổ biến, triển khai chương trình công tác; Hội nghị sơ kết, tổng kết. Tổ chức tuần sinh hoạt chính trị hàng năm cho CBVC.

3. Công tác thanh tra, khiếu nại tố cáo
a) Thực hiện thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu của Hiệu trưởng. Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra giúp Hiệu trưởng nắm rõ tình hình hoạt động của trường để Hiệu trưởng ra các quyết định quản lý.
b) Tổ chức thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng.
c) Phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân để nghiên cứu, đề xuất biện pháp giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

4Thường trực: Hội đồng lương, Hội đồng tuyển dụng viên chức, Hội đồng thi đua – khen thưởng, Hội đồng kỷ luật viên chức.

Chia sẻ