Phòng Kế hoạch – Tài chính

KHTC_Nguyen Van Tan
Ths. Nguyễn Văn Tân
Chức vụ: Trưởng phòng
ĐT: 0236.3962968
Email: tannv@viethanit.edu.vn
tran thi le thu
CN. Trần Thị Lệ Thu
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
ĐT: 0236.3962968
Email:  thuttl@viethanit.edu.vn

I. Vị trí, chức năng
Phòng Kế hoạch – Tài chính có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý,  tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, kế toán của trường.

II. Nhiệm vụ cụ thể
1. Công tác kế hoạch
a)
Chủ trì và phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch đầu tư các công trình kiến trúc, mua sắm trang thiết bị phù hợp với quy mô, ngành nghề đào tạo của trường.
b) Xây dựng kế hoạch sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên hàng năm và dài hạn.
c) Thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư; thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho trường.
d) Tham gia công tác tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu; thẩm định giá mua sắm vật tư, thiết bị và đầu tư sửa chữa tài sản cố định.
đ) Theo dõi, quản lý việc sử dụng, thanh toán, quyết toán và tất toán nguồn kinh phí thực hiện các dự án, đề án, hợp đồng kinh tế theo đúng quy định của nhà Tài trợ và Pháp luật của Việt Nam.
e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch; kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển các chương trình, dự án.

2. Công tác kế toán, tài chính
a)
Xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của trường.
b) Tổ chức và quản lý việc thu, chi tài chính; báo cáo, thống kê tài chính và quản lý hồ sơ, tài liệu tài chính, kế toán theo đúng quy định của pháp luật; đề xuất và thực hiện các hoạt động tài chính của trường.
c) Phối hợp với các đơn vị trong trường về việc sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm các nguồn thu, chi và tài sản của nhà trường.
d) Phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính và hướng dẫn các đơn vị trong trường thực hiện chế độ tài chính, kế toán.
đ) Thực hiện chi trả tiền lương, chế độ chính sách, phụ cấp, phúc lợi, ngoài giờ và các chế độ khác cho CBVC; chi trả học bổng, các khoản khác (nếu có) cho SV và tất cả các khoản chi phục vụ công tác đào tạo của trường theo đúng các quy định hiện hành.
e) Quản lý, theo dõi các hoạt động kinh tế của trường; thẩm định nội dung tài chính các hợp đồng kinh tế trước khi trình Lãnh đạo trường ký duyệt.
g) Quản lý và tổ chức thực hiện công tác thủ quỹ, thủ kho của trường. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác kiểm kê tài sản hàng năm.
h) Chủ trì trong việc xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm phù hợp với sự phát triển chung của trường.
i) Lập thủ tục thanh toán các khoản: tiền lương, thu nhập và các khoản thu nhập khác hàng tháng cho CBVC.
j) Thường trực hội đồng thanh lý tài sản trường.

Chia sẻ