Phòng Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ

TS. Đào Ngọc Lâm
Chức vụ: Phó Trưởng phòng phụ trách
ĐT: 0236.3962972
Email: lamdn@viethanit.edu.vn

I. Vị trí, chức năng
Phòng Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ.

II. Nhiệm vụ cụ thể
1. Công tác hợp tác quốc tế
a)
Xây dựng chiến lược, kế hoạch hợp tác quốc tế trung hạn, dài hạn và hàng năm.
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án về đào tạo và các lĩnh vực khác trong công tác hợp tác quốc tế.
c) Xây dựng và tiến hành thực hiện quy trình, nguyên tắc, thủ tục các hoạt động đối ngoại theo đúng nghi thức ngoại giao quy định của Nhà nước.
d) Tham gia quản lý, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp và đánh giá kết quả việc thực hiện các chương trình, dự án của trường đã ký kết với các tổ chức nước ngoài.
đ) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tư vấn cho sinh viên về các trường học ở nước ngoài; xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo quốc tế.
e) Hỗ trợ Trung tâm đào tạo quốc tế trong công tác giảng dạy tiếng Hàn; hỗ trợ các đơn vị xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế.
g) Thực hiện các quy trình, thủ tục quản lý chặt chẽ đoàn ra, đoàn vào.
h) Hỗ trợ thủ tục cho CBVC đi học tập, nghiên cứu ở ngoài nước; quản lý tình nguyện viên, lưu học sinh nước ngoài đến làm việc, học tập tại trường.
i) Tổ chức và thực hiện công tác phiên dịch tại các hội nghị, hội thảo quốc tế, tiếp khách nước ngoài của trường. Tổ chức dịch thuật tài liệu trong công tác hợp tác quốc tế.
k) Phối hợp với Chi hội Hữu nghị Việt – Hàn của trường tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao liên quan đến văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc.

2. Công tác khoa học công nghệ
a)
Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển về khoa học công nghệ của trường hàng năm, trung hạn, dài hạn.
b) Xây dựng quy chế hoạt động khoa học công nghệ của trường theo chế độ quản lý khoa học công nghệ của Nhà nước. Quản lý việc thực hiện các quy chế, chế độ nghiên cứu khoa học thống nhất trong toàn trường.
c) Tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học trong trường. Tổ chức việc kiểm tra đánh giá việc thực hiện chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học và định kỳ báo cáo cấp trên tình hình hoạt động nghiên cứu khoa học của trường.
d) Tổ chức đàm phán và triển khai thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học đã ký kết với các tổ chức, cá nhân.
đ) Tổ chức giới thiệu các công trình khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến của trường với các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan để chuyển giao công nghệ hoặc hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng công trình khoa học, công nghệ của trường.
e) Tổ chức việc đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học, các hoạt động sáng kiến, sáng chế, phát minh và đề nghị khen thưởng các công trình khoa học xuất sắc.
g) Chủ trì việc tổ chức các hội nghị, hội thảo về khoa học công nghệ hàng năm, các buổi sinh hoạt thông tin khoa học công nghệ thường kỳ, đột xuất nhằm đáp ứng thông tin về mặt khoa học kỹ thuật mới trong các lĩnh vực giảng dạy của nhà trường.
h) Chủ trì công tác biên tập và xuất bản tập san Nghiên cứu khoa học và giáo dục của trường. Phối hợp với Trung tâm Thông tin tư liệu phát hành bản tin, tạp chí, thông báo khoa học, tài liệu phục vụ cho hoạt động khoa học và công nghệ của trường.
i) Quản lý nguồn sở hữu trí tuệ thuộc trường; quản lý và giám sát việc thực hiện chuyển giao công nghệ, việc liên kết, hợp tác nghiên cứu với các đối tác có liên quan.
k) Chủ trì công tác biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy.
l) Phối hợp với phòng Đào tạo đưa các hoạt động và các kết quả Nghiên cứu khoa học vào công tác đào tạo một cách có hiệu quả.
m) Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ – lao động tham mưu cho Ban Giám hiệu trong công tác quản lý và phát triển nguồn lực cho công tác nghiên cứu khoa học.

3Thường trực: Hội đồng khoa học công nghê, Hội đồng nghiệm thu giáo trình, tài liệu giảng dạy.

Chia sẻ