Phòng Đào tạo

 

 
TS. Nguyễn Quang Vũ
Chức vụ: Phó Trưởng phòng phụ trách
ĐT: 0236.3962888         Fax: 0236. 3962889
Email: vunq@viethanit.edu.vn
TS. Lê Thị Minh Đức
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
ĐT: 0236.3962888         Fax: 0236.3962889
Email: ducltm@viethanit.edu.vn

I. Vị trí, chức năng
Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện công tác xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo; công tác tuyển sinh; quản lý chất lượng đào tạo; quản lý sinh viên.

II. Nhiệm vụ cụ thể
1. Công tác xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo
a)
Chủ trì xây dựng chiến lược đào tạo, nghiên cứu nhu cầu xã hội để xây dựng đề án phát triển ngành, chuyên ngành, các mô hình và phương thức đào tạo mới.
b) Chủ trì xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu đào tạo các hệ đào tạo hàng năm; kế hoạch giảng dạy theo từng năm học và học kỳ cho các ngành đào tạo của trường.
c) Xây dựng thời khóa biểu và kế hoạch sử dụng phòng học của trường.
d) Xây dựng, đề xuất các dự án hợp tác phát triển đào tạo trong nước và quốc tế.

2. Công tác tuyển sinh
a)
Lập đề xuất chỉ tiêu và tổ chức thực hiện tuyển sinh cho từng ngành, từng hệ đào tạo.
b) Lập phương án, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tư vấn tuyển sinh.
c) Chuẩn bị đầy đủ các thủ tục và tổ chức kỳ thi tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông báo và bảo lưu kết quả tuyển sinh theo quy định.
d) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh hàng năm.

3. Công tác quản lý chất lượng đào tạo
a)
Phối hợp với trung tâm Tư vấn việc làm và quan hệ doanh nghiệp, các khoa xây dựng nội dung đi thực tế, thực tập cho các ngành đào tạo.
b) Quản lý thống nhất kế hoạch đào tạo, nội dung, chương trình, lịch trình giảng dạy tất cả các chuyên ngành, các hệ đào tạo của trường.
c) Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng xây dựng các nội quy, quy chế giảng dạy, học tập; giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế về giảng dạy, học tập, kiểm tra, thi.
d) Theo dõi việc thực hiện thời khoá biểu, lịch trình giảng dạy của giảng viên. Tổ chức đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên. Nghiên cứu đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo. Chủ trì Hội nghị, Hội thảo về phương pháp giảng dạy, học tập trong trường.
đ) Quản lý khối lượng giảng dạy, hợp đồng giảng dạy; chủ trì và phối hợp với trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, các Khoa thống kê khối lượng giảng dạy của giảng viên; phối hợp với các phòng chức năng liên quan thực hiện thanh toán khối lượng vượt giờ cho giảng viên.
e) Chủ trì, phối hợp với các Khoa xây dựng và bổ sung, điều chỉnh các chương trình đào tạo, đề cương chi tiết, giáo trình, tài liệu giảng dạy của các ngành đào tạo.
g) Tổ chức dự giờ; tổ chức lấy ý kiến đánh giá của người học đối với giảng viên. Chủ trì và theo dõi đánh giá hoạt động công tác cố vấn học tập.
h) Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, xây dựng chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo của trường.
i) Liên hệ với các cơ sở đào tạo trong nước và phối hợp với phòng Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ thiết lập quan hệ với các cơ sở đào tạo nước ngoài để thực hiện liên kết, liên thông đào tạo, mời giảng viên thỉnh giảng và trao đổi giảng viên.

4. Công tác quản lý sinh viên
a)
Chủ trì tổ chức tiếp nhận SV trúng tuyển vào trường hàng năm; sắp xếp biên chế lớp. Quản lý chặt chẽ việc học tập của sinh viên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của trường.
b) Phối hợp với các đơn vị trong công tác nghiên cứu khoa học, tổ chức các cuộc thi chuyên đề trong HSSV.
c) Tiếp nhận, quản lý và lưu trữ hồ sơ trúng tuyển, hồ sơ quá trình đào tạo của sinh viên. Quản lý công tác học vụ như xét tạm dừng, thôi học, xét tốt nghiệp. Quản lý việc cấp phát văn bằng chứng chỉ đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
d) Phối hợp với phòng CT&CTSV trong công tác: tổ chức tuần giáo dục sinh hoạt chính trị đầu khóa, học quân sự cho SV; thực hiện các chế độ, chính sách cho SV như xét cấp học bổng; miễn, giảm học phí; xét khen thưởng; kỷ luật…
e) Chủ trì, phối hợp với các khoa, đơn vị liên quan trong công tác xét, đề nghị Hiệu trưởng cấp bằng tốt nghiệp, chứng nhận học tập, bảng điểm cho người học. Tổ chức lễ khai giảng, lễ tốt nghiệp.

5. Thường trực Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng thi tốt nghiệp, Hội đồng phúc tra, xét lên lớp, lưu ban của sinh viên.

Chia sẻ