Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Tran T Kim Oanh
ThS. Trần Thị Kim Oanh
Chức vụ: Trưởng phòng
ĐT: 0236.3962965
Email:  oanhttk@viethanit.edu.vn

I. Vị trí, chức năng
Phòng Chính trị và Công tác sinh viên có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện công tác chính trị tư tưởng sinh viên; công tác quản lý sinh viên và công tác quản lý ký túc xá.

II. Nhiệm vụ cụ thể
1. Công tác chính trị tư tưởng sinh viên
a)
Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục công dân và phổ biến đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước cho sinh viên.
b) Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng chính trị của SV để đề xuất các chủ trương, biện pháp và kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng cho SV; tổ chức các hoạt động nhằm thu hút sinh viên phấn vào Đoàn, Hội và Đảng Cộng sản Việt Nam.
c) Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân, học quân sự đầu khóa học và cuối năm học.
d) Chủ trì và phối hợp với phòng Đào tạo, các Khoa, Đoàn Thanh niên theo dõi sự rèn luyện, tu dưỡng, đánh giá kết quả rèn luyện của SV. Phối hợp với các đơn vị theo dõi, đánh giá các hoạt động của Cố vấn học tập; chủ trì và phối hợp với Cố vấn học tập thực hiện công tác tư vấn cho SV.
đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kịch bản và dẫn chương trình lễ khai giảng, bế giảng và lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

2. Công tác quản lý sinh viên
a)
Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, các đơn vị tổ chức các hội thi, hội thao, hội diễn; hội thảo khoa học, triển lãm; tổ chức phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội; tổ chức các hoạt động xã hội và các hoạt động hoạt động ngoại khoá cho SV.
b) Phối hợp chặt chẽ với Bảo vệ trường, Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động quần chúng nhằm đảm bảo trật tự an ninh trong trường và khu vực xung quanh trường, xây dựng và tổ chức thực hiện nếp sống văn hóa trong sinh viên.
c) Phối hợp với chính quyền và công an trên địa bàn trường đặt trụ sở và nơi SV tạm trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho SV. Chủ động giải quyết đơn thư khiếu nại của SV và của nhân dân liên quan đến SV trường.
d) Tham mưu đề xuất chế độ, chính sách của trường đối với công tác SV. Phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với sinh viên: thi đua – khen thưởng, học bổng, miễn, giảm học phí, trợ cấp.
đ) Quản lý, theo dõi việc học tập của SV. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy định của SV. Phối hợp với các khoa quản lý SV, đánh giá kết quả rèn luyện của SV theo các quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau mỗi năm học. Tổ chức theo dõi các diễn đàn của SV để tổng hợp thông tin báo cáo Ban giám hiệu.
e) Xác nhận lý lịch, cấp thẻ, giấy chứng nhận, giấy giới thiệu sinh viên.
g) Tổ chức thực hiện công tác quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú; công tác hỗ trợ sinh viên và phối hợp thực hiện công tác y tế học đường.
h) Phối hợp với Đoàn Thanh niên trường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn các đội tuyển sinh viên. Tham mưu cho Ban Giám hiệu tuyển chọn đội tuyển sinh viên tham gia các hội thao, hội thi, hội diễn cấp thành phố, khu vực và toàn quốc.

3. Công tác quản lý Ký túc xá
a)
Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy nội trú và KTX;
b) Tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án bố trí phòng ở cho SV trong KTX, đảm bảo khoa học, thuận lợi trong công tác quản lý của trường và học tập của SV nội trú.
c) Quản lý; điều hành, hướng dẫn SV thực hiện tốt nội quy KTX; bảo đảm trật tự an ninh, môi trường sinh hoạt và giáo dục lành mạnh; đẩy mạnh phong trào tự quản trong SV; phối hợp tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện đối với SV nội trú.
d) Quản lý tài sản tại KTX, đề xuất sửa chữa các tài sản hư hỏng tại KTX.
đ) Phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất các mô hình, phương án quản lý KTX theo hướng văn minh, hiện đại.

4. Thường trực các hội đồng: Xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội; xét cấp học bổng khuyến khích học tập, xét khen thưởng, kỷ luật sinh viên; xét đánh giá điểm rèn luyện sinh viên.

Chia sẻ