Qui chế – Qui định

Qui chế – Qui định của trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn đối với sinh viên:

1.   Quy chế công tác HSSV nội trú

2.   Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm

3.   Quyết định ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm

4.   Nội qui Ký túc xá

5.   Nội qui học đường 2009-2011

6.   Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên

7.   Quy chế Công tác học sinh, sinh viên ngoại trú trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp

8.   Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

9.   Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

10.   Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

11.  Qui chế thi đua hàng tháng giữa các lớp

11.  Qui chế thi đua khen thưởng Học sinh, Sinh viên

Chia sẻ