Ban Giám hiệu

Hoang Bao Hung

TS. Hoàng Bảo Hùng
Chức vụ: Hiệu trưởng
ĐT: 0236.3962777
Email: hunghb@viethanit.edu.vn
tran the son
TS. Trần Thế Sơn
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
ĐT: 0236.3962972
Email: sontt@viethanit.edu.vn
Chia sẻ